Vilkår og betingelser

Regler og vilkår for Gamr (www.777.dk)’s affiliate-program

Følgende regler og vilkår gælder affiliate-aftale (”Aftale”) mellem Gamr ApS, der efterfølgende benævnes som "777" og dig som affiliatepartner, som efterfølgende benævnes "Partner". Disse regler og vilkår gælder Partnerens affiliate-arbejde for alle Gamr ApS’ hjemmesider, hvilket bl.a. omfatter www.777.dk.

 

1. Rettigheder og betingelser

1.1 Registrering af kunder henvist af Partneren

777 vil registrere Partnerens kunder og følge deres transaktioner. 777 forbeholder sig retten til afvise kunder (eller lukke deres konti), hvis dette er nødvendigt for at imødekomme betingelser, som 777 muligvis vil etablere periodisk. "Kunde" betyder Partnerens besøgende, som tilmelder sig 777’s kundedatabase (ved at foretage registrering på en eller flere af 777’s produkter/hjemmesider inklusiv Sport, LiveCasino, Casino og Games) efter at være ankommet til en side via et af Partnerens henvisnings-URLs, som vil blive stillet til rådighed for Partneren, når Partneren opretter sig. Ved at åbne en konto hos 777, vil de blive 777’s kunder, og derfor vil alle 777’s regler, politikker og operationelle procedurer gælde for dem. Vær opmærksom på, at som en konsekvens af den amerikanske kongres' vedtagelse af 'Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006' den 30. september 2006 accepterer 777 ikke kunder, der er bosat i USA.

 

1.2 Sporing af kunders spil

777 vil følge Partnerens kunders væddemål og spil med det formål at kunne tilbyde Partneren en rapport, der sammenfatter deres aktivitet. Rapporten vil blive tilsendt Partneren fra 777.

 

1.3 Henvisningskommission

777 betaler Partneren en henvisningskommission (”Kommission”) på X% af den nettofortjeneste, der defineres nedenfor, som 777 tjener på spillere henvist fra Partnerens hjemmeside, som åbner en konto hos os og omsætter for rigtige penge på Casino hos 777, LiveCasino hos 777, Games hos 777 og Sport hos 777. Kommissionen er dog afhængig af fortsat markedsføring iht. nedenstående paragraf 5.

 

1.4 Modificering af regler og vilkår

Hvis 777 finder det hensigtsmæssigt kan 777 med 30 dages varsel ændre i alle regler og vilkår indeholdt i denne aftale, eller efter 777’s eget skøn erstatte dem, ved at udgive en bekendtgørelse eller en ny aftale på 777’s hjemmeside. Ændringer kan for eksempel inkludere ændringer vedrørerende tilgængelige kommissioner og regler for affiliate-programmet. Såfremt Partneren finder en ændring uacceptabel er Partnerens eneste mulighed at opsige aftalen, idet en forsættelse i vores affiliate-program, efter 777’s bekendtgørelse om en ændring eller ny aftale på 777’s hjemmeside, udgør bindende accept fra Partnerens side af ændringen eller den nye aftale. 777 kan til enhver tid uden varsel ophøre med at udbyde et eller flere spil. 777 kan endvidere til enhver tid uden varsel udvide antallet af udbudte spil samt ændre tilbagebetalingsprocenten i de af 777 udbudte spil mv.

 

1.5 Elektronisk handel

Partneren anerkender og accepterer, at forordninger 9 (1) og 9 (2) (oplysninger der skal gives ved hjælp af elektroniske midler), 11 (1) (ordreafgivelsen) af 'Electronic Commercel Regulations 2002' (EU-direktiv) ikke finder anvendelse på eller har nogen effekt på denne aftale.

 

1.6 Partnerens ansøgning

Partneren er nødt til at acceptere nærværende regler og vilkår for at blive medlem af 777’s affiliateprogram. Accept af nærværende regler og vilkår giver Partneren ved indsendelse af ansøgningsskema til 777, hvor feltet vedrørende vilkår og regler er afkrydset på ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet og nærværende regler og vilkår udgør en samlet aftale mellem 777 og Partneren og det er 777, der suveræn afgør, hvorvidt Partnerens ansøgning kan accepteres. En eventuel nægtelse af et samarbejde fra 777’s side er ikke underlagt nogen klagemulighed. Partneren modtager via e-mail svar på, hvorvidt ansøgningen er accepteret af 777.

 

2. Dine rettigheder og forpligtigelser

2.1 Links til vores hjemmesider

Ved deltagelse i 777’s affiliate-program accepterer partneren, at oprette og opretholde unikke links fra Partnerens hjemmeside, som ejes, opereres og styres af 777 (777-hjemmesider). Partneren må linke til 777 med hvilket som helst af 777’s bannere, e-mails, artikler eller tekstlinks. Dette er den eneste måde, hvorpå Partneren må reklamere på 777’s vegne uden skriftlig forudgående tilladelse fra 777 til anden markedsføring. Link til 777.dk skal ligge på Partnerens hjemmeside og 777.dk skal åbnes, når der klikkes på et link, fx et banner.

 

2.2 Minimumskrav for henvisninger

Partneren skal, for at opretholde affiliatekonto hos 777 - og dermed forblive kommissionsberettiget for tidligere henviste kunder, fortsat henvise minimum 3 aktive kunder inden for en 3 måneders periode efter tilmelding til affiliate-programmet. Denne bestemmelse finder virkning fra datoen, hvor 777 går live med online betting, livecasino og casino. Hvis Partneren ikke når dette minimumskrav, vil affiliate-kontoen blive lukket og kommissionsoptjening stopper, hvorefter Partneren har muligheden for at ansøge om åbning af en ny affiliate-konto hos 777.

 

2.3 Spam

Denne aftale vil af 777 omgående blive ophævet, uden regres-mulighed for Partneren, hvis der er nogen som helst form for spamming, eller hvis Partneren reklamerer for vores produkter på andre måder end de i denne aftale tilladte reklamemuligheder. Partneren har ingen myndighed til at binde 777 til nogen forpligtelser og Partneren må ikke gøre nogen krav eller repræsentationer, eller give nogen garantier gældende i forbindelse med 777.

 

2.4 Registrering af domænenavne

Partneren må ikke registrere (eller ansøge om at registrere) et hvilket som helst domænenavn, som ligner eller lyder som navne brugt eller registreret af 777, eller et hvilket som helst navn som kan blive forstået til at betegne 777.

 

2.5 Søgeord og identifikationer med betegnelsen 777

Partneren må ikke registrere eller købe søgeord, søgetermer eller andre former for identifikationer til brug i søgemaskine, portal, sponsoreret reklametjeneste eller andre søgetjenester eller henvisningstjeneste, og som er identiske med eller ligner et af 777’s Logoer, varemærker eller på anden måde omfatter ordet 777 eller omfatter metatag-søgeord på Partnerens websider, der er identiske med eller ligner et af 777’s logoer og varemærker.

 

2.6 Virksomhedens bestemmelser

Partneren får ved denne aftales indgåelse en ikke-eksklusiv og en ikke-overdragelige ret til at henvise kunder til hvilken som helst af 777’s hjemmesider i henhold til denne aftales vilkår og regler. 777 tilsigter til stadighed at indgå aftaler med andre affiliate-partnere og opnå kundehenvisninger fra disse på samme måde som Partneren i denne aftale får ret til henvisning af kunder til 777. Partneren har ingen krav på kommission eller anden kompensation på forretninger sikret af eller igennem andre personer end Partneren.

 

2.7 Godkendte layouts

Partneren må kun bruge 777’s godkendte reklamer (bannere, html-mailers, redigeringsspalter, billeder og logoer) og må ikke ændre deres udseende eller referere til 777 i noget reklamemateriale andet end det, som er til rådighed på 777’s hjemmeside. Udseendet og syntaks i de hypertekst-overførsellinks er designet og udpeget af 777 og udgør den eneste autoriserede og tilladte repræsentation af 777’s sider. Partneren må ikke oprette et direkte link til reklamematerialet på nogle af 777’s hjemmesider.

 

2.8 I god tro

Partneren vil ikke med forsæt drage fordel af kendt eller formodet trafik, som ikke er genereret i god tro, hvad enten det faktisk forårsager skade eller ej. 777 forbeholder sig retten til at tilbageholde alle skyldige beløb i denne aftale, hvis 777 har en rimelig grund til at tro, at sådan trafik er blevet forårsaget med Partnerens kendskab. Selv hvis Partneren ikke har haft kendskab til sådan trafik, forbeholder 777 sig retten til at tilbageholde henvisningskommissionen i forbindelse med den slags trafik. 777 forbeholder sig retten til at tilbageholde en affiliate-udbetaling og/eller suspendere eller lukke konti, hvor affiliate-kunder misbruger nogen af 777’s tilbud og bonusser, med eller uden Partnerens kendskab. Sådanne situationer er inkluderet, men ikke begrænset til kunder, som spiller på to udfald på en begivenhed eller marked for at minimere risikoen og modtage bonussen.

 

2.9 Ansvar for Partnerens hjemmeside

Partneren vil alene have ansvaret for udviklingen, driften og vedligeholdelsen af Partnerens hjemmeside og alle materialer, som vises på denne side. Det er således blandt andet Partnerens ansvar at sikre, at materialer som vises på Partnerens side, ikke er injurierende eller på anden måde ulovlig. 777 fralægger sig ethvert ansvar i den henseende. Endvidere vil Partneren sikre og holde 777 skadesløse for alle krav, erstatningssager og udgifter (inklusiv alle, uden begrænsning, juridiske gebyrer), som fremkommer direkte eller indirekte af udviklingen, driften, vedligeholdelsen og indholdet på Partnerens side. 777’s affiliate-program er til Partnerens direkte deltagelse. Partneren må ikke åbne affiliatekonti på vegne af andre deltagere. Åbning af en affiliate-konto for tredjemand, mægling af en affiliate-konto eller overførsel af en affiliate-konto accepteres ikke. Affiliates, som ønsker at overføre en konto til en anden overskudsgivende kontoejer, skal bede om tilladelse til dette ved at kontakte 777, og det er 777, der alene afgør, hvorvidt de vil give tilladelse hertil.

 

Partneren skal straks orientere 777, såfremt Partneren ændrer Partnerens hjemmesides navn eller gennemfører andre væsentlige ændringer, som eksempelvis væsentlige ændringer af hjemmesidens udseende eller indhold.

 

2.10 Tilknytning og salg af spillene

Der kan ikke være noget tilhørsforhold mellem Partnerens hjemmeside og nogle af 777’s hjemmesider.

 

Salget af spillene foregår alene fra 777 og Partneren er således på ingen måde forbundet med selve salget af spillene. Partneren må på ingen måde give indtryk af, at Partneren er forbundet med selve salget af spillene, idet det altid tydeligt skal fremgå, at det alene er 777, der sælger spillene.

 

2.11 Tilladelse til at bruge logo og andre kendetegn

Ved indgåelse af en affiliate-aftale giver 777 Partneren en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig tilladelse til, i hele aftaleforløbet, at bruge 777’s firmanavn, varemærker, servicekendetegn, logoer og andre betegnelser, som 777 fra tid til anden kan godkende (”Kendetegn") udelukkende i forbindelse med fremvisning af vores reklamerelaterede materialer på din side. Denne tilladelse til at anvende 777’s Kendetegn kan ikke videregives, overdrages eller på anden måde overføres af Partneren. Partnerens ret til at bruge Kendetegnene er begrænset til og opstår kun ud af denne tilladelse. Partneren kan ikke hævde ugyldigheden eller bestride ejerskabet af Kendetegnene ved nogen som helst handling eller fremgangsmåde, og skal ikke foretage sig noget, som kan skade 777’s rettigheder til Kendetegnene, gøre navnet til en fællesbetegnelse, eller på anden måde svække deres gyldighed eller formindske deres forbundne velvilje. Partneren skal informere 777 omgående, hvis Partneren bliver klar over misbrug af Kendetegnene af en hvilken som helst tredjepart.

 

2.12 Fortrolig information

Partneren kan, i løbet af denne aftales løbetid, blive betroet fortrolige informationer i forbindelse med 777’s forretning, drift, eller underliggende teknologi og/eller affiliate-program (inklusiv fx kommission optjent af Partneren under affiliate-programmet). Partneren erklærer sig enig i at undlade afsløring heraf eller uautoriseret brug af enhver sådan fortrolig information til tredje-personer eller grupper udenfor - med mindre Partneren har en forudgående skriftlig tilladelse af 777 hertil, og at Partneren kun vil bruge den fortrolige information til formål, der er nødvendige for at fremme aftalens formål. Partnerens forpligtigelser i forbindelse med fortrolige informationer vil gælde ud over afslutningen af denne aftale.

 

2.13 Kommunikation mellem Partner og 777

Partneren skal oplyse 777 om e-mail adresse, hvortil 777 kan sende relevante informationer i forbindelse med nærværende affiliate-aftale. Partneren skal endvidere oplyste kontonummer, hvortil Kommissionen skal overføres. Det er Partnerens pligt at sørge for, at e-mail og kontonummer til enhver tid er korrekt og holde sig opdateret om de informationer, som 777 sender til den af Partneren oplyste e-mail adresse.

 

2.14 Databeskyttelse

Partneren skal til enhver tid overholde 'Data Protection Act 1998 og 'Privacy and Electronic Communication Regulations 2003 (EU-direktiv) og eventuelle andre beslægtede eller lignende lovgivninger.

 

3. Udregning og afregning af henvisningskommission

3.1 Henvisningskommission

Under hensyntagen af paragraf 5 vil Partneren optjene en kommission på den aftalte procent af nettofortjenesten på de af Partneren henviste kunder. Nettofortjeneste er defineret således:
- På Sports-aktiviteter, al bruttoindtjening, som 777 modtager, hvad angår afgjorte væddemål foretaget af kunder efter fratrækning af: (i) penge udbetalt til kunder som gevinster, (ii) penge betalt i form af afgifter eller skatter, (iii) ubetalt gæld, (iv) bedrageri, (v) returnerede indsatser, (vi) transaktioner der er omstødte efter instruktion fra kortholderens bank (almindeligt kendt som charge-backs), og (vii) annulleringer og (viii) væddemåls- /indbetalingsbonusser.
- På Casino-aktiviteter, værdien af åbningssaldo med tilføjelse af midler overført, minus (i) midler overført ud, (ii) afsluttede saldi, (iii) kredit udstedt til brugere, (iv) penge betalt i form af afgifter eller skatter, (v) licensafgifter, (vi) charge-backs, (vii) ubetalt gæld og (viii) bedrageri.
- På LiveCasino-aktiviteter, værdien af åbningssaldo med tilføjelse af midler overført, minus (i) midler overført ud, (ii) afsluttede saldi, (iii) kredit udstedt til brugere, (iv) penge betalt i form af afgifter eller skatter, (v) licensafgifter, (vi) charge-backs, (vii) ubetalt gæld og (viii) bedrageri.
- På Games-aktiviteter, bruttoindsatsen minus (i) annulleringer, (ii) afkast, (iii) penge betalt i form af afgifter eller skatter, (iv) licensafgifter, (v) krediteringer givet til brugere, (vi) bonusser, (vii) charge-backs, (viii) ubetalt gæld og (ix) bedrageri.
777 bevarer retten til at ændre kommissionen og metoden hvorpå denne kalkuleres, som i overensstemmelse med paragraf 1.3.

 

3.2 Beregning af betalbar kommission

Partneren i denne affiliate-aftale er berettiget til at modtage betaling for saldoen på Partnerens sport-, games-, livecasino- og casinoindtægter. Negative kommissionssaldi fra tidligere perioder på enten sport, casino, livecasino eller games vil blive fratrukket den tilgængelige kommission i fremtidige afregningsperioder.

 

3.3 Udbetaling af kommission

Partneren skal have mindst 4 aktive henviste kunder, før Partneren er berettiget til udbetaling af kommission. Underlagt paragraf 5, er Partneren berettiget til udbetaling den 15. i måneden, efter udløbet af et kvartal, på baggrund af optjent kommission i det foregående kvartal - under forudsætning af at Partneren har opfyldt de ovenstående betingelser for kunder ved udgangen af kvartalet.

 

Partneren accepterer 777’s selvfaktureringsprocedure, der betyder, at 777 udarbejder en faktura for Partneren på den henvisningskommission, som Partneren optjener. Når Partneren ønsker en udbetaling af kommission skal Partneren anmode herom til 777, hvorefter 777 udarbejder faktura og foretager udbetaling af kommissionen. Betaling af en faktura foretages i henhold til og er genstand for vilkårene, der beskrives nedenfor. Partneren godkender, at Partneren ikke udskriver nogen fakturaer i forbindelse med Partnerens affiliate-tjenester for 777. Partneren accepterer, at Partneren skal informere 777, hvis Partneren foretager ændringer i ejerskabet af Partnerens forretning eller Partnerens moms-registrering. Denne selvfaktureringsprocedure forbliver gældende i løbet af aftalens tidsperiode. 777 accepterer på ingen måde at påtage sig noget ansvar for at sikre overholdelse af momsforhold på Partnerens vegne, hvilket udelukkende påhviler Partneren.

 

Udbetalinger af Partnerens kommission kan foretages på en af disse to metoder:
(1) til en oprettet 777-konto - eller
(2) via bankoverførsel

 

Bemærk venligst at selvom 777 ikke tager gebyr for at lave en bankoverførsel, kan din egen bank tage et gebyr for sådanne transaktioner. En aktiv henvist kunde er defineret som en besøgende på Partnerens side(r), som har klikket sig videre til en 777-hjemmeside via Partnerens henvisnings-links, har registreret sig som kunde, indsat penge på deres konto og udført væddemåls-/spilaktivitet i et eller flere 777- produkter - Sport hos 777, Casino hos 777 eller Games hos 777.

 

4. Vilkår og opsigelse, konsekvenser og uegnede sider

4.1 Vilkår og opsigelse

Vilkårene i denne aftale vil gælde når Partneren er godkendt som affiliate. Aftalen vil fortsætte med mindre en af parterne skriftligt bekendtgør at de ønsker at opsige aftalen - i dette tilfælde vil aftalen ophøre øjeblikkeligt. Opsigelse kan ske efter ønske fra begge parter - med eller uden grund. Ved bekendtgørelse af opsigelse, opfattes en e-mail som en skriftlig og øjeblikkelig form for underretning.

 

4.2 Konsekvenser

Ved opsigelse skal Partneren fjerne alle 777’s bannere/ikoner fra Partnerens side og gøre alle links fra Partnerens side til alle 777-hjemmesider uanvendelige. Alle rettigheder og autorisationer, som Partneren blev tildelt i denne aftale, frafalder med det samme. Partneren skal returnere alle fortrolige informationer og alle kopier af dem som Partneren har i sin besiddelse, forvaring og kontrol og vil ophøre al brug af 777’s Kendetegn.

 

4.3 Uegnede sider

777 kan opsige denne aftale, hvis 777 beslutter, at Partnerens side ikke er egnet. Uegnede sider inkluderer, men er ikke begrænset til, dem som er: målrettet mod personer under 18 år, fremviser pornografi eller andre ulovlige sex-handlinger, fremmer vold, diskriminering baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder, fremskynder illegale aktiviteter eller overtræder intellektuelle ejerskabsrettigheder eller bryder relevante reklameregulativer eller regler for praksis.

 

4.4 Flere konti og 'selvhenvisning'

Partneren må ikke åbne mere end en affiliate-konto uden vores skriftlige samtykke, og Partneren må heller ikke tjene kommission på sin egen konto eller beslægtede personers 777 sport-, games-, livecasino- eller casinokonti. Programmet er tilsigtet professionelle hjemmesider.

 

5. Krav om løbende reklamering eller anden affiliatemarkedsføring

Partneren skal til stadighed vise de mest opdaterede links, som er stillet til rådighed af 777 på alle sider af Partnerens hjemmeside. Disse skal vises på steder og måder som er aftalt med 777, og Partneren skal ikke ændre udformningen, lokationen eller funktionen af linksene uden 777’s skriftlige tilladelse. Partneren er berettiget til kommission baseret på Partnerens vedvarende reklame for Casino hos 777, Games hos 777 og Sport hos 777. 777 forbeholder sig retten til at reducere kommissionens procentvise andel, hvis Partneren formindsker sine bestræbelser på at rekruttere nye kunder. Partnerens reducerede eller suspenderede reklame for 777’s side vil blive betragtet som en opsigelse af denne aftale. Ved en opsigelse af denne aftale som følge af misligholdelse fra Partnerens side eller ved Partnerens ophør med at udføre affiliate-arbejde for 777, da bortfalder 777’s forpligtelse til at betale kommission til Partneren. 777’s forpligtelse til at udbetale kommission til Partneren bortfalder endvidere, hvis Partneren i en 3 måneders periode ikke har henvist minimum 4 aktive kunder til 777, jf. paragraf 2.2.

 

6. Forholdet mellem parterne, sikkerhed og ansvar

6.1 Uafhængige parter

Partneren og 777 er uafhængige parter, og intet i denne aftale vil skabe nogen form for kompagniskab, fælles foretagende, agentur, franchise, salgsrepræsentation eller ansættelsesforhold mellem Partneren og 777. Partneren vil ikke have nogen autoritet til at acceptere tilbud eller indsigelser på 777’s vegne. Partneren må ikke fremsætte nogen udtalelser, hverken på Partnerens side eller andre steder, som vil modsige noget i denne aftale.

 

6.2 Sikkerhed

Partneren skal forsvare og holde os, vores ansatte og repræsentanter skadesløse fra og imod ethvert og alle erstatningsansvar, tab, skader og omkostninger, inklusive juridiske udgifter, som opstår på grund af, eller på nogen som helst måde er forbundet med (a) ethvert brud fra Partneren på en hvilken som helst garanti, fremstilling af vilkår indeholdt i denne aftale, (b) udførelsen af Partnerens pligter og forpligtelser under denne aftale, (c) Partnerens forsømmelighed eller (d) enhver skade forårsaget direkte eller indirekte af Partnerens forsømmelige eller forsætlige handlinger eller uautoriseret brug af vores bannere og links eller dette affiliate-program.

 

6.3 Ansvarsfraskrivelser

777 giver ingen udtrykkelige eller hentydede garantier eller fremstillinger med hensyn til affiliate-programmet, med hensyn til 777 selv eller betalingsordningerne for kommissionen (inklusiv: uden begrænsning, funktionalitet, garantier for duelighed, salgbarhed, lovlighed eller ukrænkelighed) - og hverken udtrykker eller hentyder nogen garantier, der opstår ud af et præstationsforløb, handlemåde, eller brancheanvendelse. Yderligere giver 777 ikke udtryk for at betjeningen af 777’s hjemmesider vil være uforstyrret eller fejlfri og kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne af sådanne forstyrrelser eller fejl. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem de rapporter, der tilbydes i 777’s affiliate-systemet og 777's database, skal databasen anses for at være præcis.

 

6.4 Begrænsning af ansvar

777 kan ikke drages til ansvar for indirekte, specielle eller følgende skader (eller hvilket som helst tab af indtægter, profit, eller data), der opstår i forbindelse med denne aftale eller affiliate-programmet, selvom 777 er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader. Yderligere kan 777’s totale erstatningsansvar, der opstår med hensyn til denne aftale og affiliate-programmet ikke overstige den totale kommission, betalt eller gjort betalbar til Partneren, i henhold til denne aftale. Intet i denne aftale skal fortolkes således, at det giver nogen som helst rettigheder, midler eller ydelser til nogen person eller selskab, der ikke er en del af denne aftale. Vores forpligtigelser i henhold til denne aftale udgør ikke personlige forpligtigelser af vores ansatte eller kapitalejere. Ethvert erstatningsansvar, der opstår i henhold til denne aftale skal opfyldes udelukkende fra den kommission, der er genereret og er begrænset til direkte skader.

 

6.5 Uafhængig af ansvar

Partneren anerkender, at Partneren har læst denne aftale og er indforstået med alle regler og vilkår. Partneren forstår, at 777 når som helst (direkte eller indirekte) kan anmode om videresendelse af kundehenvisninger på vilkår, som kan variere fra dem i denne aftale samt drive virksomhed eller lave kontrakter med hjemmesider, der er magen til eller konkurrerer med Partnerens hjemmeside. Partneren har uafhængigt vurderet ønskeligheden af at deltage i dette affiliate-program og er ikke afhængig af nogen fremstilling, garanti eller forklaring ud over, hvad der er beskrevet i denne aftale.

 

6.6 Tredjemandsrettigheder

Partneren indestår for, at Partnerens ydelser i henhold til nærværende affiliate-aftele ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Rejses der sag mod 777 med påstand om retskrænkelse, giver 777 Partneren skriftlig meddelelse herom, og 777 kan endvidere forpligte Partneren til at overtage sagens førelse. Partneren skal dog under alle omstændigheder afholde samtlige 777’s omkostninger herved. Partneren forpligter sig til at holde 777 skadesløs for ethvert krav, som rejses af tredjemand mod 777 for Partnerens tilsidesættelse af tredjemands rettigheder, herunder erstatningsbeløb, godtgørelse og sagsomkostninger. Partneren skal tillige erstatte 777’s eventuelle rimelige advokatomkostninger, som 777 med rimelighed har afholdt med henblik på varetagelse af 777’s interesser.

 

7. Diverse

7.1 Overdragelse

Partneren må ikke overdrage denne kontrakt, ifølge lovgivningen eller på anden måde, uden 777’s forudgående skriftlige samtykke. Som følge af denne begrænsning, vil denne aftale være bindende for, træde i kraft til fordel for, og kunne håndhæves mod Partneren og 777 og 777’s respektive efterfølgere. 777 har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til tredjemand.

 

7.2 Ikke-ophævelse

777’s eventuelle manglende håndhævelse af Partnerens strenge gennemførelse af enhver forholdsregel i denne aftale vil ikke være grundlag for, at 777 frafalder 777’s ret til efterfølgende at håndhæve sådanne forholdsregler eller hvilke som helst andre forholdsregler i denne aftale. Ingen ændringer, ingen tilføjelser, sletninger eller tilføjelse af ’ting mellem linjerne' er tilladt eller vil blive godkendt af 777. Ingen af 777’s ansatte eller repræsentanter har nogen myndighed til at lave eller godkende nogen ændringer eller modifikationer af denne aftale eller dens vilkår.

 

7.3 Hjælpemidler

777’s rettigheder og retsmidler kan ikke være gensidig uforenelige. Det betyder, at udøvelse af en eller flere af bestemmelserne i denne aftale ikke kan udelukke udøvelse af andre bestemmelser. Partneren vedkender, bekræfter og indvilliger i, at skadeserstatninger kan være utilstrækkelige for brud, eller trussel om brud, på denne aftale, og i tilfælde af et brud, eller trussel om brud, på en hvilken som helst af bestemmelserne i denne aftale, kan 777 søge håndhævelse eller indvilligelse ved særlig gennemførelse, påbud eller anden rimelig løsning. Intet indeholdt i denne aftale kan begrænse eller påvirke nogen af 777’s rettigheder ved lov, mod et brud eller trussel om brud af nogen som helst del af bestemmelserne i denne aftale. Det er hensigten med denne bestemmelse at gøre det klart, at 777’s rettigheder vil blive håndhævet i rimelighed såvel som i følge loven eller på anden måde.

 

7.4 Afbrydelighed

Når det er muligt, skal enhver bestemmelse i denne aftale forstås på en sådan måde, at den er virksom og gyldig under den gældende lov, men hvis nogle af bestemmelserne i aftalen på nogen måde anses for at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves i enhver henseende, vil sådanne bestemmelser kun være virkningsløse i det omfang de er ugyldige eller ikke kan håndhæves uden at ugyldiggøre resten af denne aftale eller nogen bestemmelse heraf.

 

7.5 Gældende lovgivning og værneting

Denne aftale vil være underlagt dansk lovgivning, og dansk rets almindelige regler gælder i parternes indbyrdes forhold. Værneting for alle tvister, der måtte udspringe af denne aftale er retten i Århus.

 

Senest revideret: den 1. december 2015